Biuletyn Informacji Publicznej

Organizację Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina  z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22 określa schemat organizacyjny


Sekretariat
tel. 42 664 79 18,  fax. 42 664 79 70, pokój 333

Dyrekcja:
Dyrektor naczelny – Tomasz Bęben
Główny  księgowy – Maria Opłatek

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

Pracą Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina kieruje dyrektor naczelny, który jest kierownikiem instytucji i zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w Filharmonii, stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kompetencji dyrektora naczelnego należą:

- dysponowanie środkami finansowym zgodnie z przeznaczeniem
- wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy
- prowadzenie polityki kadrowej i płacowej
- ustalanie struktury organizacyjnej
- zapewnienie dyscypliny pracy
- delegowanie zadań
- wprowadzaniu usprawnień w zakresie zarządzania Filharmonią
- nadzorowanie procesów pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności Filharmonii
-rozwijania i realizacji polityki promocyjnej, marketingowej, sprzedażowej
-nawiązywania i utrzymywania współpracy z innymi instytucjami kultury oraz przedstawicielami środowiska biznesowego
- prowadzenia działalności wydawniczej
- wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego
 

Zastępca dyrektora i główny księgowy nadzorują bezpośrednio pracę podległych im komórek, zgodnie ze strukturą i regulaminem organizacyjnym, podejmują bieżące decyzje dotyczące realizacji zadań merytorycznych pozostających w ich kompetencjach, rozpatrują i podpisują korespondencję w w/w zakresie.


Lista wersji

Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019.04.24 11:02:37 Sekretariat FŁ
2017.10.11 13:56:37
2015.07.20 12:15:12
2014.11.14 13:15:18
2014.11.14 09:22:25
2014.10.14 09:35:50 admin
2014.10.14 08:38:03 admin